Carretera Montaup

L’objectiu principal del projecte serà la millora i consolidació de la plataforma de la calçada actua que pateix assentaments diferencials i irregularitats del paviment amb el pas del temps. Concretament es farà en el tram; entre pk’s 0+000 a 0+205 del tram 3.

Un altre aspecte important per la durabilitat dels nous murs a executar es la construcció d’una imposta de formigó a la coronació dels murs i que canalitza l’aigua d’evacuació de la calçada als indrets oportuns per tal de garantir la no afectació de les obres de sosteniment de la calçada.